ارتباط با ما

    ایران، تهران

    اگر نور و رنگی وجود نداشته باشد، جهان بدون نقاشی برای ما بی معنی خواهد بود.

    نقاشی های من از نور، رنگ، تکنیک های جدید و خاص برای طراحی، بکارگیری هوش و ذکاوت، دیدگاه خلاق و البته مهمتر از همه، تجربه و تجربه و تجربه الهام گرفته اند!